Dilek Duası  
Okunmamış 12-05-13, 00:49   #1 (permalink)
Hun
TECRÜBELİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 30-09-12
Mesajlar: 1.522
Konular: 733
Hun is on a distinguished road
Standart HIFZ AYETLERİ

HIFZ AYETLERİ

HIFZ AYETLERİ
Bismillahirrahmanirrahiym* Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* La te’huzühu sinetün ve la nevm* Leh uma fis semavati vel erd* Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih* Ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm* Ve la yuhiytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym* Falllahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn*
Ve hüvel kahiru fevka ibadihi ve yürsilü aleyküm hafezah* İnne rabbi ala külli şey’in hafıyz* Ve künna lehüm hafizıyn* Ve rabbüke ala külli şey’in hafıyz* Ve indena kitabün hafıyz* Ve inne aleyküm le hafizıyn* Li külli ebvabin hafıyz* Ve hıfzan min külli şeytanin marid* Ve hıfzan zalike takdirul azizil aliym* Ve hafıznaha min külli şeytanin raciym* İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun*
Lehu müakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah* Allahü hafiyzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil* İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz bel hüve kur’anün meciyd* Fi levhın mahfuz* Elane haffefellahü anküm* Yüridüllahü en yühaffife anküm üd’u rabbeküm yühaffif anna* Zalike tahfifün min rabbiküm le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym*
Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym* Ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ıhfazna* Allahümmahrüsna bi aynikelleti la tenamü vektenifna bi kenfikellezi la yüramü* Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rabbel alemiyn* Ve bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve şefiy’ına ve Mevlana ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve selleme ecmeıyn*
Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yasifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn*

Alinti
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 09-11-13, 15:58   #2 (permalink)
Hun
TECRÜBELİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 30-09-12
Mesajlar: 1.522
Konular: 733
Hun is on a distinguished road
Standart

kur-anı kerimde geçen, hıfz ayetlerinin tamamı bunlardır. her türlü musibete karşı, hepsi bir muhafazadır. akşam ezanından ve sabah namazından sonra, okumakta çok fayda vardır. zaten belirli bir günden sonra rahatladığını anlarsın. ve çok hayırlı işaretler alırsın.


bakara=238 Bismillahirrahmanirrahim.
Hafizu ales salavati vas salatil vusta ve gumu lillahi ganitın.
ayetel kursi Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu la ilahe illa huve el hayyul kayyumu la ta'huzuhu sinetun vela nevmun lehu ma fis semavati ve ma fil ardı men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznihi ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehum ve la yuhıtune bi şey'in min ılmihı illa bi ma şa'a vesia kursiyyuhus semavati vel arda ve la ye uduhu hıfzuhuma ve huvel alıyyul azıym.


nisa =34 Bismillahirrahmanirrahim.
Er ricalü gavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'dın ve bi ma enfegu min emvalihim fas salihatü ganitatün hafizatun lil ğaybi bi ma hafızallahu vallatı tehafune nuşuzehunne fe ızuhünne vahcuruhunne fil medaciı vadribuhunne fe in eta'naküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyynn kebıra

nisa=80 Bismillahirrahmanirrahim.
Men yütıır rasule fe gad ataallahe ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıza

maide=44 Bismillahirrahmanirrahim.
İnna enzelnet tevrate fıha hüden ve nurun yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda'a fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semanan galılan ve men lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun

maide=89 Bismillahirrahmanirrahim
La yüahızükümüllahü billağvi fı eymaniküm ve lakin yüahızüküm bima aggadtümül eyman fe keffaratühu ıt'amü aşerati mesakıne min evsetı ma tut'ımune ehlıküm evkisvetühüm ev tahrıru rakabeh fe men lem yecid fe sıyamü selaseti eyyamin zalike kefferatü eymaniküm iza haleftüm vahfezu eymaneküm kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm teşkürun

en-am=61 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve hüvel gahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun

en-am=92 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün müsaddigullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel gura ve men havleha vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun

en-am=104 Bismillahirrahmanirrahim.
Gad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz

en-am =107 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl

tevbe=112 Bismillahirrahmanirrahim.
Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil münkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mü'minın

hud=57 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihı ileyküm ve yestahlifü rabbı kavmen ğayraküm ve la tedurrunehu şey'a inne rabbı ala külli şey'in hafıyz

hud=86 Bismillahirrahmanirrahim.
Bekıyyetüllahi hayrul leküm in küntüm mü'minın ve ma ene aleyküm bi hafıyz

yusuf=12 Bismillahirrahmanirrahim.
Ersilhü meana ğadey yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun

yusuf=55 Bismillahirrahmanirrahim.
Galec'alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım

yusuf=63-64-65 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun*Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın*Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır

yusuf=81 Bismillahirrahmanirrahim.
İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn

raad=11 Bismillahirrahmanirrahim.
Lehu müakkıbatün mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min dunihı mev val

hicr=9 Bismillahirrahmanirrahim.
İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun

hicr=17 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve hafıznaha min külli şeytanin racım

hicr=88 Bismillahirrahmanirrahim
La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın

isra=24 Bismillahirrahmanirrahim.
Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra

enbiya=32 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve cealnes semae sakfen mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun

enbiya =82 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

mu'minun=5 Bismillahirrahmanirrahim.
Vellezıne hüm li fürucihim hafizun

mu'minun=9 Bismillahirrahmanirrahim.
Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun

nur=30-31 Bismillahirrahmanirrahim.
Kul lil mü'minıne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu fürucehüm zalike ezka lehüm innellahe habırum bima yasneun*Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne fürucehünne ve la yübdıne zınetehünne illa ma zahera minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdıne zınetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ıhvanihinne ev benı ıhvanihinne ev benı ehavatihınne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit tabiıyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tıflillezıne lem yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu'leme ma yuhfıne min zınetihinn ve tubu ilellahi cemıan eyyühel mü'minune lealleküm tüflihun

şuaraı=215 Bismillahirrahmanirrahim.
Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

ahzab=35 Bismillahirrahmanirrahim.
İnnel müslimıne vel müslimati vel mü'minıne vel mü'minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati vel mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma

sebe=21 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li na'leme mey yü'minü bil ahırati mimmen hüve minha fı şekk ve rabbüke ala külli şey'in hafıyz

saffat=7 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve hıfzan min külli şeytanin marid

fussilet=12 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe kadahünne seb'a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza zalike takdırul azızil alım

şura=6 Bismillahirrahmanirrahim.
Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl

şura=48 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafıza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur

gaf=4 Bismillahirrahmanirrahim.
Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

gaf=32 Bismillahirrahmanirrahim.
Haza ma tuadune li kulli evvabin hafız

vakıa=3 Bismillahirrahmanirrahim.
Hafıdatun rafi'atun.

mearic=29 Bismillahirrahmanirrahim.
Velleziyne hum lifurucihim hafizune.

mearic=34 Bismillahirrahmanirrahim.
Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune.

infitar=10-11-12 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve inne 'aleykum lehafizıyne.*Kiramen katibiyne.*Ya'lemune ma tef'alune.

mutaffifin=33 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.

buruc=20-21-22 Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahü min veraihim muhıtun.*Bel hüve kur'anün mecidün.*Fi levhın mahfuzın.

tarık=4 Bismillahirrahmanirrahim.
İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. ve hemen hitamında okunması gereken dua in kulli nefsin lemma aleyha hafizun. ni'mel hafizu ve ni'mel gadiru. ya hafiz vahfezni min cemi- il afatı vel mekarıhı ve min şerri ğasıgın iza ve gabe.ve min şerrin neffasatı fil ugadı.ve min şerri hasidin iza hasede. birahmetike ya erhamer rahimine. ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sah bihi ec maıne.vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.


bilhassa tasallut ve musallattan muzdarip olanların okumasında çok fayda var

Konu Hun tarafından (09-11-13 Saat 16:18 ) değiştirilmiştir.
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 09-11-13, 16:01   #3 (permalink)
 
zeytınn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 15-05-13
Mesajlar: 1.184
Konular: 79
zeytınn is on a distinguished road
Standart

emeğine sağlık teşekkürler huncum
zeytınn isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 09-11-13, 16:24   #4 (permalink)
Hun
TECRÜBELİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 30-09-12
Mesajlar: 1.522
Konular: 733
Hun is on a distinguished road
Standart

Hifz Ayetleri budur: Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil gaybi bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi sühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve bessiril mü'minîn. _nne rabbî alâ külli seyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. _nnî hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu ehânâ. Ve mâ künnâ lil gaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. _nnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli seytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli seyin hafîz. Ve hifzan min külli seytânin mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. _n külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni'mel hâfizullâh. Ni'mel kâdirullâh. Fekadernâ feni'mel kâdirûn. Eger bu hifz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en sonunda bu duayı okursun. Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki men yehâfüke idfa' annî serra men lâ yehâfük.

Buları havas calışmasından önce okur 3kere 7 ayetül kürsü 3 kere tövbenin son ayeti okur 1salavat 1 fatiha okur kendini manevi cembere alırsan senin okudugun havas işinden ila yevmil kıyamete kadar kötülük gelmez ve yaptıgın havas işi sanageri dönduremezler vesselam du a ile
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 09-11-13, 16:26   #5 (permalink)
Hun
TECRÜBELİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 30-09-12
Mesajlar: 1.522
Konular: 733
Hun is on a distinguished road
Standart

Hz kur’andan koruyucu ayetti Şerifeler. (1)=Ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm. kendisine zor gelmez ve O Alâ'dır çok yücedir Azîm'dir çok büyüktür.

(2)=Ve yursilu âleykum hafazah. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.

(3)=İnne rabbî alâ kulli şey'in hafîz. Kuşkusuz benim Rabbim herşey üzerinde bir Hafîz'dir; kollar, gözetir.

(4)=Fallâhu hayrun hâfizâ ve huve erhamu’r-râhimîn. Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.


(5)=Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehu min emrillâh. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler melekler vardır.

(6)=Ve hafıznâhâ min kulli şeytâni’r-racîm. Onları, taşlanmış kovulmuş her şeytandan koruduk.

(7)=Ve cealne’s-semâe sakfen mahfûz. Göğü, korunmuş bir tavan yaptık.

(8)=Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.


(9)=Ve hıfzân, zâlike takdîrul Azîzi’l-Alîm. koruma altına aldık İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.


(10)=Vallâhu min verâihim muhît. Bel huve kur’ânun mecîd. Fî levhın mahfûz. Ve Allah, onları arkalarından ihata edendir kuşatmıştır. Hayır, O Kur'ân, Mecid'dir yüce ve şerefli Kur'ân'dır.O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

(11)=İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. -------------
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 09-11-13, 16:30   #6 (permalink)
Hun
TECRÜBELİ ÜYE
 
Üyelik tarihi: 30-09-12
Mesajlar: 1.522
Konular: 733
Hun is on a distinguished road
Standart

Bismillâhirrahmânirrahîm “Allâhummehfaznâ min cemîı eadâinâ min beyni eydînâ ve min halfinâ ve an eymâninâ ve an şemâilinâ…

…ebeden mâ ebkaytenâ vahfaz dînenâ bimâ hafazte bihi kitâbekel azîzil lezî “ lâ ye’tîhil bâtılu…

…min beyni ve lâ min halfihî tenzîlun min hakîmin hamîd… …Allâhummehfaznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihiz zikra haysü kulte : “ …innâ nahnu nezzelnez zikra Ve innâ lehü lehafızûn.
” “Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihi haysü kulte : “ ve hıfzan…

…min kulli şeytanin mâridin Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihi abdekel lezî… …fehhemte ve sahharte lehuş şeyâtıne Sümme kulte: “ ve kunnâ lehüm hâfizîne.”

“Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihis sakfel mehfûza sümme kulte: “ Ve cealnessemâe sakfen mehfûzan” “Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihissemâvâti velerde :”

… Ve lâ yeûduhû hıfzuhumâ Ve huvel aliyyul azımü” “Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bi ıbâdekel mahfûzînel lezîne kulte:”

…ve huvel kâhiru fevka ıbâdihi ve huvel hakimul habîru”

“Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihissemâe haysü kulte:” …ve zeyyenessemâed dünyâ bimesâbihe ve hıfzan zalike takdirul azizil alimi” Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte billevhil mehfuzı haysü kulte:” bel huve Kur’ânun mecîdûn”

“Allâhummehfeznâ min cemîı eadâinâ bimâ hafazte bihi ıbâdeke haysü kulte : “ …min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehû min emrillâhi.

” Allâhumme estahfizuke bimâ hafazte bihi abduke vebnü abdike ve nebiyyike ya’kûbu haysü kâle : “ fallâhu hayrun hâfizan ve huve erhamür râhimîne.”

“Allâhummâh rusna biaynike vahfazna bihıfzıke yâ ekramel kadîrine ve yâ erhamer râhimîne.”

“Ve rameytu kulle men yüridu bina suen bihasbiyellâhu ve nımel vekîlu ve bi kaf ha yâ ayn sad ve bi ha mim ayn sîn kaf…

…ve bittevekküli alal hayyil lezî lâ yemutu : “ ve kefâ billâhi vekîlen ve huve erhamür râhîmine.

İn erâdiyenillâhu bidurrin hel hunne kâşifâtü durrihi ev erâdeni birahmetin hel hunne mümsikâtü rahmetihi… Kul hasbiyellâhu aleyhi yetevekkelül mütevekkilûne.
Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ huve aleyi tevekkeltu…

Ve huve rabbül arşil azîmi ve sallallâhu alâ seyyîdinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne.” âmîne birahmetike erhamer râhimîne. Bismillâhirrahmânirrahîm. "Kullen yusîbenâ illâ mâ ketebellâhu lenâ huve Mevlânâ ve alallâhi felyetevekkelil mu’minûne."

Bismillâhirrahmânirrahîm.

"Ve in yemseskellâhu bidurrin felâ kâşife lehû illâ huve ve in yuridke bihayrin felâ radde lifadlihi yusibu bihi Men yeşâu min ıbâdihi ve huvel ğafurur rahim" Bismillâhirrahmânirrahîm.

"Ve mâ min dâbbetin fil erdı illâ alallâhi rizkuha ve ya’lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ kullun fi kitâbin mübinin"

Bismillâhirrahmânirrahîm.

"İnni tevekkeltü alallâhi rabbi ve rabbikum mâ min dâbbetin illâ huve âhizun binâsıyetihâ… inne rabbi alâ sırâtın mustakîm"

Bismillâhirrahmânirrahîm
"Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rizkahallâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huvessemiul alim"
Bismillâhirrahmânirrahîm
"Mâ yeftehillâhu linnâsı min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû min badihi… ve huvel azizul hakîmu"
Bismillâhirrahmânirrahîm.
“Ve lein seeltehum men halakas semâvati velerde leyekûlun nellâhu kul eferaeytum mâ tedûne… min dûnillâhi in erâdiyeniyellâhu bidurrin hel hunne kâşifâtü durrihi ev erâdeni birahmtin…
Hel hunne mümsikâtü rahmetihi kul hasbiyellâhu aleyhi yetevekkelül mütevekkilûne" Bismillâhirrahmânirrahîm. "ve alallâhi felyetevekkelil mutevekkilûn.
" "Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alallâhi ve kad hedânâ subulenâ velenasbirane alâ mâ azeytumûnâ"
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
hıfz ayetleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:20.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir.5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp,yasaya aykırı yada telif hakkı içeren paylaşımları iletişim bölümünden bizlere bildirebilirsiniz